دکتر محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور: چاپ
بهبود جایگاه منطقه ای و جهانی ایران یکی از اهداف اساسی برنامه ششم توسعه است
16 مهر 94 - 00:07  | 381 بازدید

نخستین جلسه عمومی اعضای ستاد برنامه و شوراهای برنامهریزی برنامه ششم توسعه با حضور دکتر محمدباقر نوبخت معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و با شرکت جمعی از وزراء و نمایندگان مجلس شورای اسالمی و مدیران و کارشناسان این سازمان برگزار شد. به گزارش روابطعمومی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، دکتر محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در این جلسه اظهار داشت: وظیفه اصلی ستاد برنامهریزی برنامه ششم توسعه راهبری این برنامه است و در عین حال وظیفه اجرای برخی از تصویبنامهها را هم با لحاظ کردن آیندهنگری و آیندهپژوهی دنبال می‌کند. دکتر نوبخت گفت: کار مهم ما این است که از سال ۹۵ تا ۹۹، جایگاه ایران را در رقابتهای منطقهای و تحوالت جهانی ارتقا بخشیم. رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با اشاره به ابالغ سند چشمانداز بیست ساله کشور از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی گفت: بر اساس این سند و در افق ۱۴۰۴ به توسعه و بالندگی و جایگاه نخست علم و فنآوری در منطقه باید نایل شویم، اما با وجودی که در حالحاضر نیمی از زمان اجرای آن سپری شده و در عینحال اتفاقات غیرقابل پیشبینی متعددی هم رخ داده است که باید متناسب با تحوالت به ویژه تحریمها، اهداف تعدیل میشد. اما باید این نکته را در نظر بگیریم که هدف اصلی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، تحقق سند چشمانداز و بیستساله است. وی با تأکید بر این موضوع که دوره برنامه ششم توسعه از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ و در افق ۱۴۰۴ بتوانیم به اهداف ترسیم شده برسیم، اظهار داشت: سمت و سوی برنامهریزی در برنامه ششم توسعه به گونهای باشد که با در نظر گرفتن آیندهنگری و آیندهپژوهی از تمام ظرفیتهای موجود کشور باید استفاده کنیم. وی با تأکید بر این موضوع که برنامه ششم توسعه به لحاظ ماهوی و شکلی نسبت به برنامههای پیشین متفاوت خواهد بود، گفت: برنامه ششم توسعه به عنوان برنامه ماندنی دولت یازدهم باید از آسیبهای برنامههای قبلی عاری باشد و آن آسیبها نباید تکرار شود.

برچسبها : ،
به اشتراک بگذارید:

نظرات ارسالی:

نام: Tess 14 دی 1395 ساعت 01:10

It's imvtearipe that more people make this exact point. http://gzlqjzoeu.com [url=http://ippelx.com]ippelx[/url] [link=http://womitc.com]womitc[/link]

نظر دهید - پسندیدم 0

نام: Honney 13 دی 1395 ساعت 08:10

You are so awesome for helping me solve this myersty.

نظر دهید - پسندیدم 0

نام: Delores 13 دی 1395 ساعت 01:10

The forum is a brtgiher place thanks to your posts. Thanks! http://mwsffptdnew.com [url=http://mnjmogcr.com]mnjmogcr[/url] [link=http://fkehnrsn.com]fkehnrsn[/link]

نظر دهید - پسندیدم 0

نام: Tasmine 11 دی 1395 ساعت 07:10

Inmftoarion is power and now I'm a !@#$ing dictator.

نظر دهید - پسندیدم 0

نام: Patsy 10 دی 1395 ساعت 03:10

Thought it wondlu't to give it a shot. I was right.

نظر دهید - پسندیدم 0

نظر بنویسید:

security code