ماهنامه اجتماعی- فرهنگی گیلان فردا

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: رقیه ابراهیم زاده اصلی

مدیر شورای سیاست گذاری: محمد کاظم شکوهی راد

مدیر تحریریه: سارا فرزانه

مدیر داخلی: ساناز فرزانه

مدیر پشتیبانی: محمد علی فرزانه

گرافیک: ماهان خوش رفتار

صفحه آرا: پیمان پیشگاه

حروف چینی: میترا مکرمی

ویراستار: فرشته فتوحی

چاپ و لیتوگرافی: شاهد

پشتیبان سایت: شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات بیدسان

با تشکر ویژه از جناب آقای شکوهی راد مدیر مسئول روزنامه گیلان امروز